u-klang-logo

การรับรองสถานภาพอู่กลางของกรมการประกันภัย

เพื่อเป็นการรับรองสถานภาพและยกระดับอู่ซ่อมรถที่ได้มาตรฐาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นอู่กลางให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นการยกย่องให้เกียรติแก่อู่กลางดังกล่าว ในฐานะที่ได้เสียสละอุทิศตนอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อกําหนดที่กรมการประกันภัยได้วางไว้ เพื่ออํานวยความยุติธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย และประชาชน กรมการประกันภัยจึงได้จัดให้มีเครื่องหมายแสดงการเป็นอู่กลาง และใบรับรองการเป็นอู่กลาง เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อู่กลางให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ปรากฏรูปแบบใบประกาศแต่งตั้งอู่กลางของกรมการประกันภัย และเครื่องหมายความ เป็นอู่กลางของกรมการประกันภัยที่แนบ ซึ่งกรมการประกันภัยได้จัดให้มีการแจกใบประกาศแต่งตั้งอู่กลางของกรมการประกันภัย ครั้งที่ 1 แก่อู่กลางจํานวน 205 อู่ ไปเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2541 ณ โรงแรมโซลทวินทาวเวอร์