u-klang-logo
wecanfix

อู่กลางการประกันภัย และ WECANFIX

ร่วมมือกันนำเสนออู่คุณภาพในเครือพันธมิตรอู่กลาง

u-klang-logo
wecanfix

อู่กลางการประกันภัย และ WECANFIX

ร่วมมือกันนำเสนออู่คุณภาพในเครือพันธมิตรอู่กลาง

มั่นใจ รับใช้ ประชาชน

u-klang-logo

อู่กลางการประกันภัย​

เพื่อขจัดปัญหาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการบริการ คุณภาพ ราคา และอื่นๆ ระหว่างบริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัย อู่ซ่อมรถยนต์ และประชาชนผู้เกี่ยวข้องและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอู่ซ่อมรถยนต์ให้มีมาตรฐานดียิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์สมาคม

พัฒนาวงการ

พัฒนาแนวคิดของสมาชิกให้ก้าวทัน
เพื่อพัฒนาอู่ไทยสู่สากล

ได้รับมาตรฐาน

เป็นที่ยอมรับของวงการการประกันภัย ด้วยความร่วมมือของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ,กรมโรงงานอุตสาหกรรม ,กรม แรงงาน ,สมาคมประกันวินาศภัย ,สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย

รักษามาตรฐานงานซ่อม

ตรวจเช็คมาตรฐานของอู่เพื่อนสสมาชิก
ตามมาตรฐานของอู่กลาง การประกันภัย

ผู้สนับสนุน

logo-1
logo-2
logo-3
logo-4